preskoči na sadržaj
natječaj za učitelja glazbene kulture 14.03.-21.03.2022.
natječaj za učitelja razredne nastave 29.11.-06.12.2021.
natječaj za učitelja hrvatskog jezika od 12.10.-19.10.2021.
natječaj za stručnog suradnika knjižničara od 12-19.10.2021.
natječaj za učitelja glazbene kulture 12.-19.10.2021.
natječaj za učitelja hrvatskog jezika od 13.04.-20.04.2021.
natječaj za učitelja povijesti od 13.-20.04.2021.
natječaj za učitelja glazbene kulture 07.-14.04.2021.
natječaj za stručnog suradnika knjižničara od 01.-08.03.2021.
natječaj za učitelja glazbene kulture 06.-13.11.2020.
natječaj za učitelja informatike 21.10.-28.10.2020.
natječaj za učitelja glazbene kulture 21.-28.10.2020.
NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA
NATJEČAJ ZA UČITELJA GLAZBENE KULTURE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./17. i 68/18.) OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22,  22.10.2019.  raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 
učitelja/ice  glazbene kulture na neodređeno nepuno vrijeme – 20 sati tjedno , 1 izvršitelj uz ugovaranje probnog roka od 3 mjeseca

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno  općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i  posebne uvjete propisane odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./2017. i 68/2018.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/2019.).
 
Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
- preslika rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak ,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od 6 mjeseci)

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako je potrebno)

Molimo da kandidati u svojoj prijavi obavezno navedu svoju mail adresu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužan/a se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Popis dokaza koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pozivaju se osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbe članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) da uz prijavu na natječaj dostave odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu  za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

Rok za dostavljanje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: OŠ Dr.Branimira Markovića , 51314 Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, s naznakom „za natječaj“ ili neposrednom dostavom u tajništvu škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. S kandidatima će biti provedena procjena i vrednovanje, sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Dr.Branimira Markovića.  Obavijest kandidatima o vremenu i mjestu procjene i vrednovanja će biti objavljena na web stranicama škole. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica škole   http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr

Datum objave na web stranici škole i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 22.10.19.
 
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
 

Ravnateljica OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora: mr.sc.Nataša Možgon Kauzlarić

NATJEČAJ ZA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./17. i 68/18.) OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22,  22.10.2019.  raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 
učitelja/ice  razredne nastave  na određeno puno radno vrijeme  za rad u PŠ Stara Sušica  - 1 izvršitelj


UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno  općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i  posebne uvjete propisane odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./2017. i 68/2018.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/2019.).
 
Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
- preslika rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak ,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od 6 mjeseci)

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako je potrebno)

Molimo da kandidati u svojoj prijavi obavezno navedu svoju mail adresu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužan/a se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Popis dokaza koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pozivaju se osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbe članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) da uz prijavu na natječaj dostave odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu  za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

Rok za dostavljanje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: OŠ Dr.Branimira Markovića , 51314 Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, s naznakom „za natječaj“ ili neposrednom dostavom u tajništvu škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. S kandidatima će biti provedena procjena i vrednovanje, sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Dr.Branimira Markovića.  Obavijest kandidatima o vremenu i mjestu procjene i vrednovanja će biti objavljena na web stranicama škole. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica škole   http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr

Datum objave na web stranici škole i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 22.10.19.
 
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
 

Ravnateljica OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora: mr.sc.Nataša Možgon Kauzlarić

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE
NATJEČAJ ZA UČITELJA GLAZBENE KULTURE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./17. i 68/18.) OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, 20.03.2019.  raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 
učitelja/ice  glazbene kulture na neodređeno nepuno vrijeme – 20 sati tjedno , 1 izvršitelj

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno  općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i  posebne uvjete propisane odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./2017. i 68/2018.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/2019.).
 
Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
- preslika rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak ,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od 6 mjeseci)

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako je potrebno)

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužan/a se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Popis dokaza koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Pozivaju se osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbe članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) da uz prijavu na natječaj dostave odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu  za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

Rok za dostavljanje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: OŠ Dr.Branimira Markovića , 51314 Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, s naznakom „za natječaj“ ili neposrednom dostavom u tajništvu škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. S kandidatima će biti provedena procjena i vrednovanje, sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Dr.Branimira Markovića.  Obavijest kandidatima o vremenu i mjestu procjene i vrednovanja će biti objavljena na web stranicama škole. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica škole   http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr


Datum objave na web stranici škole i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 20.03.19.
 
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
 

Ravnateljica OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora: mr.sc.Nataša Možgon Kauzlarić

OBAVIJEST KANDIDATIMA PO NATJEČAJU

Vrednovanje kandidata održat će se 2.04.2019. u prostoru škole u 12 sati.

   

ODLUKA O IZBORU  KANDIDATA PO NATJEČAJU  

Po natječaju izabrana je 04.04.2019. Žaklina Majetić Mufić , prof. hrvatskog jezika i književnosti, nestručno na 5 mjeseci.

     

                                                                                  

NATJEČAJ ZA KNJIŽNIČARA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 05.11.2018.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  05.11.2018. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

Stručnog suradnika - knjižničara  -  1 izvršitelj  na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12;  86/12; 126/12; 94/13; 152/14 I 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti :

-potpisanu prijavu ili zamolbu na raspisani natječaj

-životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome

-preslika domovnice
-uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)

-elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažu (ne starije od 30 dana)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN121/17) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva ( Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj». Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljice škole: Nataša Možgon Kauzlarić                                                  

NATJEČAJ ZA GLAZBENU KULTURU
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA
RAVNA GORA,
Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22
Tel. / fax. 051 818438
MB: 3391540
OIB: 32298102556
Ravna Gora, 22.10.2018.
___________________________________________________________________
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj
školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana
Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora 22.10.2018. raspisuje
NATJEČAJ
Za popunu radnih mjesta
Učitelja glazbene kulture - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20
sati tjedno
Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110.
(NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14 I
7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i
stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti :
-potpisanu prijavu ili zamolbu na raspisani natječaj
-životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome
-preslika domovnice
-uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
-elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažu (ne starije od 30 dana)
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji
(NN121/17) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na
to pravo I priložiti dokaze o priznatom pravu na koje se poziva ( Popis dokaza za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za
natječaj». Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ravnateljice škole: Nataša Možgon Kauzlarić
 
 
NATJEČAJ ZA GLAZBENU KULTURU

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 01.02.2018.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  01.02.2018. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

Učitelja glazbene kulture  -  1 izvršitelj  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12;  86/12; 126/12; 94/13; 152/14 I 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti :

-potpisanu prijavu ili zamolbu na raspisani natječaj

-životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome

-preslika domovnice
-uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)

-elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažću (ne starije od 30 dana)

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj». Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica škole: Nataša Možgon Kauzlarić

                                                                        

NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 03.10.2017.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  03.10.2017. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

Stručnog suradnika knjižničara  -  1 izvršitelj  na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

Uvijeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12;  86/12; 126/12; 94/13; 152/14 I 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti :

-potpisanu prijavu ili zamolbu na raspisani natječaj

-životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome

-preslika domovnice
-uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)

-elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažću (ne starije od 30 dana)

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj». Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljice škole: Nataša Možgon Kauzlarić

                                                                        

NATJEČAJ ZA GLAZBENU KULTURU

 

Ravna Gora, 31.08.2017.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  31.08.2017. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

1.Učitelja glazbene kulture – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01.).

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti :

 • zamolbu za prijem na radno mjesto (potpisanu)
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika diplome
 • presliku domovnice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažu (ne starije od 30 dana)

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj».
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 31.8. -07.09.2017.
                                                                                 

Ravnateljice škole: Nataša Možgon Kauzlarić

NATJEČAJ ZA DOMARA ŠKOLE

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 31.08.2017.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  31.08.2017. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

1.domara škole -  1 izvršitelj  na određeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Pravilniku o radu OŠ Dr.Branimira Markovića: završena srednja škola tehničke struke, uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja I posjedovanje B kategorije za upravljanje vozilima.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti :

 • zamolbu za prijem na radno mjesto (potpisanu)
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika diplome
 • presliku domovnice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažu (ne starije od 30 dana)

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj».
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 31.08.-07.09.2017.
                                                                                 

Ravnateljice škole: Nataša Možgon Kauzlarić

NATJEČAJ ZA UČITELJA GLAZBENE KULTURE I ENGLESKOG JEZIKA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 27.03.2017.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  27.03.2017. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

1.Učitelja engleskog jezika -  1 izvršitelj  na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno

2.Učitelja glazbene kulture – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01.).

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti :

 • zamolbu za prijem na radno mjesto (potpisanu)
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika diplome
 • presliku domovnice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažu (ne starije od 30 dana)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj».
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 27.03.-03.04.2017.
                                                                                 

Ravnateljice škole: Nataša Možgon Kauzlarić

 

NATJEČAJ ZA UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 28.10.2016.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  28.10.2016. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

Učitelja hrvatskog jezika -  1 izvršitelj  na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01.).

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti :

zamolbu za prijem na radno mjesto (potpisanu)
životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika diplome
presliku domovnice
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažu (ne starije od 30 dana)

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 28. listopada do 04. studenog  2016.
                                                                                  Ravnateljice škole:

                                                                        Nataša Možgon Kauzlarić

NATJEČAJ ZA UČITELJA GLAZBENE KULTURE

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 26.10.2016.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  26.10.2016. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

Učitelja glazbene kulture -  1 izvršitelj  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01.).

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti :

zamolbu za prijem na radno mjesto (potpisanu)
životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika diplome
presliku domovnice
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažu (ne starije od 30 dana)

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 26. listopada do 02. studenog  2016.
                                                                                  Ravnateljice škole:

                                                                        Nataša Možgon Kauzlarić

NATJEČAJ ZA UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 07.09.2016.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  07.09.2016. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

Učitelja engleskog jezika -  1 izvršitelj  na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjednog radnog vremena

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti preslike:
- domovnice
- životopis
- diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju
- uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 Ravnateljice škole:

                                                                mr.sc. Nataša Možgon Kauzlarić

NATJEČAJ ZA UČITELJA GLAZBENE KULTURE

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 29.03.2016.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  29.03.2016. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

Učitelja glazbene kulture -  1 izvršitelj  na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti preslike:
- domovnice
- životopis
- diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju
- uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 Ravnateljice škole:

                                                                        Nataša Možgon Kauzlarić

 

NATJEČAJ ZA UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 04.11.2015.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  04.11.2015. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

Učitelja engleskog jezika -  1 izvršitelj  na određeno nepuno radno vrijeme od 15 sati tjednog radnog vremena

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti preslike:
- domovnice
- životopis
- diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju
- uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 Ravnateljice škole:

                                                                        Nataša Možgon Kauzlarić

NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA

RAVNA GORA,

Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22

Tel. /  fax. 051 818438

MB: 3391540

OIB: 32298102556

Ravna Gora, 21.01.2016.                                                            

___________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi I čl. 8. Pravilnika o radu škole OŠ Dr.Branimira Markovića , Ivana Mažuranića 22, 51314 Ravna Gora  21.01.2016. raspisuje

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

Pedagoga -  1 izvršitelj  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105.-110. i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br 47/96. i 56/01.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti preslike:
- domovnice
- životopis
- diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju
- uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata I članova njihovih obitelji  (NN 174/04,92/05,2/07,107/07,65/09,137/09146/10,55/11 I 140/12) ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti  dokaze o priznatom pravu na koje se poziva. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

 Ravnateljice škole:

Nataša Možgon Kauzlarić

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Tražilicae dnevnik


e dnevnik


ODABIR UDŽBENIKA

Esigurnost-anketa
Priloženi dokumenti:
Sigurnost na internetu 2017.pptx


virtualna knjižnica


katalog knjižnice


školska natjecanja

e lektire


informacije o školi
Priloženi dokumenti:
LETAK, DR. STR..pub 2019. (1).pub


WEB 2.0 ALATI

Priloženi dokumenti:
WEB 2.0 alati.docx


školski zbor Brezice


Europska unija

Nauči sve o EU kroz zabavu i igre

preskoči na navigaciju